27.12.2021.


 

Akreditēts studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”. Darbs pie doktora studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” aprobācijas.

 

2021.gada janvāra beigās RTA tika uzņemta Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” AIKA akreditācijas ekspertu grupa. 2021.gada 13.oktobrī AIKA studiju kvalitātes komisijas sēdē tika pieņemts lēmums par studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” un tam atbilstošu studiju programmu akreditāciju un 2021.gada 26.oktobrī tika izsniegta virziena akreditācijas lapa NR. 2021/63. Virziena ietvaros tiek īstenota studiju programma “Biznesa vadība”, kas sagatavo absolventus darba uzņēmējdarbības vadības nozarē valsts un privātajā sektorā, kā arī ievirza studentus zinātniskās pētniecības darbā, nodrošinot absolventu konkurētspēju Latvijas un starptautiskajā darba tirgū.

Savukārt 2021.gada novembrī un decembrī notiek darbs pie jaunās kopīgās doktora studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” studiju procesa aprobācijas, kuras īstenošana tika uzsākta 2021.gada septembrī RTA Inženieru fakultātē. Studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” satura un aprobācijas rezultātu izvērtējumu veic trīs eksperti: kā ārzemju eksperte - asociētā profesore Margarita Deneva no Sofijas Tehniskās universitātes (Bulgārija), kā uzņēmējdarbības sektora pārstāvis - Dmitrijs Saharovs no SIA “Ceram Optec” un kā studējošo pārstāvis - doktora studiju programmas students Risham no Indijas. Aprobācijas ekspertu atzinumi tiks ņemti vērā, lai pilnveidotu studiju procesu atbilstoši ekspertu ziņojumam.

Aprobācijas gaitā tiek veikta studiju programmas dokumentācijas izpēte, studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla fokusgrupas diskusija, studentu aptauja, kā arī uzņēmējdarbības sektora pārstāvju viedokļu izpēte par jaunizveidotās studiju programmas paredzamo absolventu pienesumu valsts attīstībā. Tiek plānots, ka 2022.gada janvārī aprobācijas eksperti prezentēs aprobācijas rezultātu apkopojumu.

Doktora studiju programma “Lāzertehnoloģijas” tika izveidota Inženieru fakultātes studiju virziena “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” ietvaros, kura akreditācija ir paredzama 2022.gadā.

 

Raksts tika sagatavots RTA ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/016 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana RTA studiju virzienos “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” un “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” ietvaros.