30.03.2022.


 

Studiju virziena “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” akreditācijas ekspertu vizīte. Kopīgās doktora studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” prezentācija pasaules izglītības izstādē Bulgārijā.

 

No 15. līdz 17. martam RTA notika Inženieru fakultātes studiju virziena “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” akreditācijas ekspertu vizīte. Minētajā virzienā tiek īstenota arī projekta ietvaros izstrādāta kopīgā doktora studiju programma “Lāzertehnoloģijas”.

Akreditācijas komisijā piedalījās eksperti no Slovēnijas, Horvātijas un Latvijas. Eksperti izskatīja izstrādāto ziņojumu, tikās ar akadēmijas vadību, akadēmisko personālu, studējošajiem, absolventiem, darba devējiem, kā arī iepazinās ar programmas īstenošanai nepieciešamo materiālo bāzi. Ir jāatzīmē, ka tikšanās laikā ir piedalījusies doktora studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” īstenošanas aprobācijas eksperte asoc. prof. Margarita Deneva no Sofijas Tehniskās universitātes (Bulgārijā), kas neilgi pirms studiju virziena akreditācijas ir sastādījusi minētās studiju programmas aprobācijas ziņojumu. Eksperti akcentēja RTA inženierzinātņu jomas nozīmi Latgales sociāli ekonomiskajā attīstībā. Akreditācijas komisijas gala novērtējums ir sagaidāms līdz 2022. gada septembrim.


 Savukārt no 25. līdz 27. martam Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā norisinājās ikgadējā Pasaules izglītības izstāde  (“World Education Fair”), kurā piedalījās RTA pārstāvji: vadošais pētnieks, viesprofesors Ļubomirs Lazovs kopā ar RTA inženieri, maģistrantu Antonu Paceju, prezentējot Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un jaunizstrādāto doktora studiju programmu “Lāzertehnoloģijas”. Ir jāatzīmē, ka projekta ietvaros izveidotā doktora studiju programma “Lāzertehnoloģijas” tiek īstenota sadarbībā ar Ruses Universitāti no Bulgārijas, tai skaitā nodrošinot studiju procesu angļu valodā.


 Raksts tika sagatavots RTA ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/016 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana RTA studiju virzienos “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” un “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” ietvaros.