08.04.2019.


No 2019. gada 1. aprīļa Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) ir uzsākta ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/016 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana RTA studiju virzienos “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” un “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” īstenošana, kas tika iesniegts ESF projektu konkursam darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.2.1. “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu” projektu atlases 2. kārtā.

Projekta mērķis ir uzlabot RTA studiju programmu starptautisko konkurētspēju, nodrošināt un stiprināt pieejamo resursu efektīvu izmantošanu un koplietošanu, mazināt studiju programmu fragmentāciju, konsolidējot īstenotās studiju programmas un izveidojot jaunu akadēmisko bakalaura studiju programmu “Biznesa vadība” un kopīgu doktora studiju programmu “Lāzertehnoloģijas”.

Projekta īstenošanas periods ir 36 mēneši: 01.04.2019.-31.03.2022. Kopējais projekta finansējums ir 200’000,00 Eur, no tiem 85% ir Eiropas Sociāla Fonda finansējums un 15% - valsts budžeta finansējums.
Projekta ietvaros ir paredzēts konsolidēt un attīstīt RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātē īstenotās studiju programmas, t.i. slēdzot 3 akadēmiskās bakalaura studiju programmas studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, un uz to bāzes izveidojot jaunu akadēmisko bakalaura studiju programmu “Biznesa vadība” latviešu un angļu valodā ar moduļiem: viesmīlības vadība (stratēģiskais partneris moduļa izveidē ir Utenas Lietišķo zinātņu universitāte, Lietuva), inovāciju un tehnoloģiju vadība, ražošanas loģistika, savukārt Inženieru fakultātē ir paredzēts izveidot kopīgo doktora studiju programmu “Lāzertehnoloģijas” partnerībā ar Ruses Angela Kančeva Universitāti (Bulgārija).
Projekta ietvaros ir paredzēts veikt sekojošās aktivitātes: labākās lokālās un ārvalstu pieredzes apguve, jaunveidojamo studiju programmu konceptuālā satura un studiju kursu materiālu izstrāde, licencēšana un aprobācija ar daudzpusīgu aprobācijas rezultātu izvērtējumu, izveidotajām studiju programmām atbilstošo studiju virzienu akreditācija, kā arī sabiedrības nepārtraukta un daudzveidīga informēšana par jauno studiju programmu sniegtajām iespējām, izstrādes gaitu un rezultātiem ļaus efektīvi risināt pastāvošās problēmas Latvijas augstākās izglītības sistēmā un sasniegt projekta pamatmērķi – samazināt RTA studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu.
Projekta plānotie rezultāti ir jaunas kopīgās doktora studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” un jaunas akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Biznesa vadība” izstrāde un licencēšana, jaunizveidoto studiju programmu aprobācija un aprobācijas rezultātu analīze, studiju virzienu “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” un “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” akreditācija EQAR aģentūrā, jaunizstrādāto bakalaura studiju programmas un kopīgās doktora studiju programmas publicitātes pasākumu īstenošana saskaņā ar projekta komunikācijas un publicitātes plānu, kā arī projekta vadības un projekta īstenošanas nodrošināšana.
Projekta vadības komanda:
projekta vadītāja Jeļena Lonska (t.26428081, Jelena.Lonska@rta.lv)
projekta vadītājas asistente Svetlana Proško (t.25774486, Svetlana.Prosko@rta.lv)
projekta grāmatvede Ingrīda Runča (t.28343399, Ingrida.Runca@rta.lv)