23.08.2019.


Top jauna akadēmiskā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”

 Laika periodā no 01.04.2019. līdz 30.06.2019. projektā iesaistīto ekspertu grupa izstrādāja jaunveidojāmās akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Biznesa vadība” konceptuālo saturu, balstoties uz tādu Eiropas universitāšu, kā Tartu universitāte, Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā (SSER) un Management Center Innsbruck (MCI) universitāte pieredzi bakalaura studiju programmu “Biznesa vadība” realizācijā, kuras atbilst mūsdienu augstākās izglītības prasībām biznesa sfērā.

Kā eksperti studiju programmas satura izstrādē tika iesaistīti RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes docētāji prof. Irēna Silineviča, asoc.prof. Ērika Žubule, lektores Jeļena Volkova un Inta Kotāne, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja Skaidrītei Baltace, sadarbības partnera Utenas Lietišķo zinātņu universitātes pārstāvji Rūta Jurgelioniene un Rasa Jodiene. Ekspertu diskusijās arī aktīvi piedalījās RTA rektore prof. Iveta Mietule, RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne asoc.prof. Iluta Arbidāne, RTA docente Sandra Murinska un lektore Daina Znotiņa.

Kopējais studiju programmas apjoms sastāda 120 kredītpunktus (KP) jeb 180 ECTS. Studiju ilgums pilna laika studijās ir 3 gadi. Studiju programmā iekļautie pamatkursu bloki “Bizness un vadīšana”, “Ekonomika un likumdošana”, “Sociālās un komunikāciju prasmes” un “Zinātniskās metodes” kopā veido 100 KP, atlikušos 20 KP sastāda specializācijas moduļu “Inovāciju un tehnoloģiju vadība”, “Viesmīlības vadība” un “Radošās industrijas” kursi, kurus būs iespējams izvēlēties studiju laikā, kombinējot tos pēc studentu ieskatiem. Programma tiks īstenota gan latviešu, gan arī angļu valodās, tādā veidā veicinot ārvalstu studējošo interesi par studijām Latvijā un uzlabojot RTA starptautisko konkurētspēju.

Plānotais studiju programmas uzsākšanas datums ir no 01.02.2020. 2020.gada pavasara semestrī ir plānota studiju programmas aprobācija, projekta ietvaros piesaistot studiju procesa novērtēšanas ekspertus.