08.09.2022.


 Projekts tuvojas noslēgumam

 ESF projekts Nr.8.2.1.0/18/A/016 sākās 2019.gada 01.aprīlī. Projekta ietvaros RTA tika izstrādātas un uzsāktas divas jaunas studiju programmas: akadēmiskā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība” Ekonomikas un pārvaldības fakultātē un kopīgā RTA un Ruses Angela Kančeva Universitātes no Bulgārijas doktora studiju programma “Lāzertehnoloģijas” Inženieru fakultātē.

2022./ 2023. studiju gadā akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Biznesa vadība” kopā studē 63 studenti, ieskaitot jaunuzņemtos 1.kursa studentus. Šogad no jauna mācības uzsāka 11 pilna laika un 6 nepilna laika studiju programmas “Biznesa vadība” studenti.

Savukārt doktora studiju programmā “Lāzertehnoloģijas” šogad studijas uzsācis 1 doktorants, kopā šajā studiju programmā studē 3 doktoranti.  

Tuvākajā laikā ir plānots saņemt Inženieru fakultātes studiju virziena “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” akreditācijas rezultātus, ko iepriekšējā studiju gadā veica Augstākās Izglītības Kvalitātes Aģentūras eksperti. 

Projekta beigu datums ir 2022.gada 30.septembris.

 

Raksts tika sagatavots RTA ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/016 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana RTA studiju virzienos “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” un “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” ietvaros.