19.03.2021.Aktivitātes RTA projekta Nr.8.2.1.0/18/A/016  ietvaros

 

 

Aktīvi turpinās darbs pie projekta Nr.8.2.1.0/18/A/016 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana RTA studiju virzienos “Vadība, administrēšana un nekustāmo īpašumu pārvaldība” un “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”  realizācijas.

RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātē turpinās studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akreditācijas process. Ir paveikta studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana un iesniegšana Augstākās Izglītības Kvalitātes Aģentūrā (AIKA). 2021.gada janvāra beigās RTA tika uzņemta akreditācijas ekspertu grupa. Vizītes laikā ekspertu grupa tikās ar RTA administrācijas, studiju virziena un studiju programmu vadības, mācībspēku, studējošo, absolventu, darba devēju pārstāvjiem, kā arī ar projekta Nr.8.2.1.0/18/A/016 vadītāju un akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Biznesa vadība” aprobācijas ekspertiem. Pēc novērtēšanas ekspertu atzinuma saņemšanas, tiks iesniegs iesniegums studiju virziena akreditācijas procedūrai. Ir plānots, ka  līdz 2021. gada 30. jūnijam tiks saņemts AIKA gala lēmums par studiju virziena akreditāciju.

Savukārt 2020. gada rudens semestrī tika sagatavoti doktora studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” licencēšanas materiāli. Programma tiek veidota kā kopīgā partnerībā ar Ruses Angela Kančeva Universitāti (Bulgārija). Pieteikums studiju programmas licencēšanai 2020. gada 22. decembrī tika iesniegts izvērtēšanai AIKA. Pēc doktora studiju programmas licencēšanas ir plānots, ka studiju process tiks uzsākts 2021.gada rudens semestrī un studiju programmas aprobācijas novērtēšana notiks līdz 2021.gada beigām.

Kopīgās doktora studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” apjoms sastāda 120 kredītpunktus. Studiju ilgums pilna laika studijās ir 3 gadi. Programma tiks īstenota angļu valodā.

 

Raksts tika sagatavots RTA ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/016 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana RTA studiju virzienos “Vadība, administrēšana un nekustāmo īpašumu pārvaldība” un “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” ietvaros.