11.12.2020.Akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Biznesa vadība” tika veikta studiju procesa aprobācija

2020.gada 01.septembrī RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātē tika uzsākta akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Biznesa vadība” realizācija, kas tapusi RTA projekta Nr.Nr.8.2.1.0/18/A/016 ietvaros.

Saskaņā ar projekta nosacījumiem, līdz Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studiju virziena ““Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akreditācijai, kas notiks 2021.gada janvārī, bija nepieciešams veikt jaunizveidotās studiju programmas aprobāciju ar mērķi pilnveidot studiju programmu atbilstoši ekspertu ieteikumiem.

“Biznesa vadība” studiju programmas satura un aprobācijas rezultātu izvērtējumu 2020.gada novembrī un decembrī veica trīs eksperti: Belostokas Tehnoloģiju universitātes asociētā profesore, prodekāne Ewa Rollnik-Sadowska (Bialystok University of Technology, Polija), kurai ir pieredze augstākās izglītības studiju programmu izstrādē un vadībā, projektu vadībā un kvalitātes novērtēšanā, Latgales vēstniecības GORS vadītāja Diāna Zirniņa kā darba devēju pārstāve un RTA studiju programmas “Uzņēmējdarbība” studiju moduļa “Mārketinga sektora vadītājs” 3.kursa students Sandis Proms kā studējošo pārstāvis.

 Aprobācijas gaitā tika veikta studiju programmas dokumentācijas izpēte, studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla fokusgrupas diskusija, studentu aptauja, kā arī Latgales reģiona uzņēmējdarbības sektora pārstāvju viedokļu izpēte par jaunizveidotās studiju programmas paredzamo absolventu pienesumu reģiona attīstībā. Tiek plānots, ka 2020.gada decembra beigās aprobācijas eksperti prezentēs aprobācijas rezultātu apkopojumu studiju programmas vadībai un RTA administrācijai par programmas stiprajām un vājajām pusēm, kā arī par studiju programmas pilnveidošanas iespējam.     

 

Raksts tika sagatavots RTA ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/016 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana RTA studiju virzienos “Vadība, administrēšana un nekustāmo īpašumu pārvaldība” un “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” ietvaros.