02.09.2020.Akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Biznesa vadība” uzsāk studijas pirmie studenti

RTA projekta Nr.Nr.8.2.1.0/18/A/016 ietvaros 2019.gadā RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātē tika izstrādāta jauna akadēmiskā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”. 2020.gada pavasarī Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra minētajai studiju programmai izsniedza licenci, kas nozīmē tiesības īstenot studiju procesu. Licence ir priekšnoteikums tam, lai varētu izsludināt uzņemšanu un studiju programmā uzņemt studējošos.

2020.gada 01.septembrī RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātē akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Biznesa vadība” 1.kursā uzsāka studijas 24 jauni studenti, no tiem 16 studenti pilna laika studijās, un 8 – nepilna laika studijās. 1.studiju gadā studentiem tiks pasniegti tādi studiju kursi, kā “Vadības principi”, “Uzņēmējdarbība”, “Inovāciju vadība”, “Mārketinga vadība”, “Biznesa angļu valoda”, “Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas”, “Pētījuma metodoloģija” u.c.

Kopējais studiju programmas “Biznesa vadība” apjoms sastāda 120 kredītpunktus (KP) jeb 180 ECTS. Studiju ilgums pilna laika studijās ir 3 gadi, nepilna laika studijās – 3,5 gadi. Studiju programmā iekļautie pamatkursu bloki “Bizness un vadīšana”, “Ekonomika un likumdošana”, “Sociālās un komunikāciju prasmes” un “Zinātniskās metodes” kopā veido 100 KP, atlikušos 20 KP sastāda specializācijas moduļu “Inovāciju un tehnoloģiju vadība”, “Viesmīlības vadība” (stratēģiskais partneris moduļa izveidē ir Utenas Lietišķo zinātņu universitāte, Lietuva) un “Radošās industrijas” kursi, kurus būs iespējams izvēlēties studiju laikā, kombinējot tos pēc studentu ieskatiem. Programma tiek īstenota gan latviešu, gan arī angļu valodās, tādā veidā veicinot ārvalstu studējošo interesi par studijām Latvijā un uzlabojot RTA starptautisko konkurētspēju.

2020.gada rudens semestra garumā ir plānota akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Biznesa vadība” aprobācija, projekta ietvaros piesaistot 3 studiju procesa novērtēšanas ekspertus no akadēmiskās, uzņēmējdarbības un studentu vides. Aprobācijas ekspertu atzinumi tiks ņemti vērā, lai pilnveidotu studiju procesu atbilstoši ekspertu ziņojumam.

 

Raksts tika sagatavots RTA ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/016 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana RTA studiju virzienos “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” un “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” ietvaros.